İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ VE STANDARTLARI


1-KONTROL ORTAMI STANDARDI

İç Kontrol Komisyonu 

KOS 1-ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

Etik Sözleşme

KOS 2-MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER

Misyon-Vizyon

Teşkilat Yapısı

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

KOS 3-PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

Performans Değerlendirme Formu

KOS 4- YETKİ DEVRİ

Yetki Devri Formu

2-RİSK  DEĞERLENDİRME STANDARDI

RDS 1-PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

RDS 2-RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Plan Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

Risk Envanter Tablosu

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARDI

KFS 1-KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS 2-PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

KFS 3-GÖREVLER AYRILIĞI

Görevler Ayrılığı

KFS 4-HİYERARŞİK KONTROLLER

Hiyerarşik Yapı

KFS 5-FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

KFS 6-BİLGİ SİTEMLERİ KONTROLLERİ

Erişim-Yetki Taahhütnamesi

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARDI

BİS 1-BİLGİ VE İLETİŞİM

Bilgi ve İletişim

BİS 2-RAPORLAMA (FAALİYET RAPORLARI)

2023 Faaliyet Raporu

BİS 3-KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ (EBYS-ARŞİV SİSTEMİ GÜNCELDİR.)

BİS 4-HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak

5-İZLEME STANDARDI

İS 1- İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDRİLMESİ

İS 2-İÇ DENETİM


Son Güncelleme: 2024-06-04 13:15:36
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024